119-straipsnis Konstitucija - 119 straipsnis

119 straipsnis

119 straipsnis

+1 / -1     + -

Savivaldos teisė laiduojama įstatymo numatytiems valstybės teritorijos administraciniams vienetams. Ji įgyvendinama per atitinkamas savivaldybių tarybas.
Savivaldybių tarybų nariais Lietuvos Respublikos piliečius ir kitus nuolatinius administracinio vieneto gyventojus pagal įstatymą ketveriems metams renka Lietuvos Respublikos piliečiai ir kiti nuolatiniai administracinio vieneto gyventojai, remdamiesi visuotine, lygia ir tiesiogine rinkimų teise, slaptu balsavimu.
Savivaldos institucijų organizavimo ir veiklos tvarką nustato įstatymas.
Lietuvos Respublikos įstatymams, Vyriausybės bei savivaldybės tarybos sprendimams tiesiogiai įgyvendinti savivaldybės taryba sudaro jai atskaitingus vykdomuosius organus.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. VIII-32, 1996-12-12, Žin., 1996, Nr. 122-2863 (1996-12-18)
Nr. IX-959, 2002-06-20, Žin., 2002, Nr. 65-2629 (2002-06-28)