125-straipsnis Konstitucija - 125 straipsnis

125 straipsnis

125 straipsnis

+1 / -1     + -

Lietuvos Respublikoje centrinis bankas yra Lietuvos bankas, kuris nuosavybės teise priklauso Lietuvos valstybei.
Lietuvos banko organizavimo ir veiklos tvarką, taip pat įgaliojimus ir Lietuvos banko valdybos pirmininko teisinį statusą bei jo atleidimo pagrindus nustato įstatymas.
Straipsnio pakeitimas:
Nr. X-572, 2006-04-25, Žin., 2006, Nr. 48-1701 (2006-04-29)