47-straipsnis Konstitucija - 47 straipsnis

47 straipsnis

47 straipsnis

+2 / -3     + -

Lietuvos Respublikai išimtine nuosavybės teise priklauso: žemės gelmės, taip pat valstybinės reikšmės vidaus vandenys, miškai, parkai, keliai, istorijos, archeologijos ir kultūros objektai.
Lietuvos Respublikai priklauso išimtinės teisės į oro erdvę virš jos teritorijos, jos kontinentinį šelfą bei ekonominę zoną Baltijos jūroje.
Žemę, vidaus vandenis ir miškus įsigyti nuosavybėn Lietuvos Respublikoje užsienio subjektai gali pagal konstitucinį įstatymą.
Žemės sklypai nuosavybės teise įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis gali priklausyti užsienio valstybei - jos diplomatinėms ir konsulinėms įstaigoms įkurti.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. I-1390, 1996-06-20, Žin., 1996, Nr. 64-1501 (1996-07-05)
Nr. IX-1305, 2003-01-23, Žin., 2003, Nr. 14-540 (2003-02-07)